Latest News

Đổi mới giáo dục từ gia đình

Được viết bởi

Chuyện đổi mới giáo dục ở Việt Nam là chuyện ai cũng nói tới, rồi cuối cùng ai cũng nản vì thấy mọi sự chẳng thay đổi gì, tình hình ngày càng tệ hơn về mọi mặt: trí thức, đạo đức, nhân cách. Tuy nhiên trong phát biểu lần này của ông Tổng bí thư, người ta ghi nhận một biến chuyển tuy nhỏ nhưng quan trọng

Popular News

Sự sống luôn phải được bảo vệ, từ lúc thụ…
Hội Nghị Thường Niên Gia Đình lần thứ VII được…

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật