Print this page

Hình ảnh sinh hoạt và Thánh lễ cảm tạ Thiên Chúa vì hai vị Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II được Giáo hội tuyên thánh

Chiều tối ngày 26/04/2014, Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục đã tổ chức buổi sinh hoạt học hỏi và Thánh lễ cảm tạ Thiên Chúa vì hai vị Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II được Giáo hội tuyên thánh vào ngày 27/04/2014. Dưới đây là một số hình ảnh:

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-001.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-002.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-003.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-004.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-005.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-006.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-007.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-008.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-009.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-010.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-011.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-012.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-013.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-014.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-015.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-016.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-017.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-018.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-019.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-020.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-021.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-022.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-023.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-024.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-025.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-026.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-027.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-028.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-029.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-030.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-031.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-032.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-033.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-034.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-035.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-036.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-037.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-038.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-039.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-040.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-041.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-042.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-043.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-044.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-045.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-046.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-047.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-048.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-049.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-050.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-051.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-052.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-053.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-054.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-055.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-056.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-057.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-058.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-059.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-060.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-061.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-062.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-063.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-064.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-065.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-066.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-067.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-068.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-069.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-070.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-071.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-072.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-073.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-074.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-075.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-076.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-077.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-078.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-079.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-080.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-081.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-082.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-083.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-084.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-085.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-086.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-087.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-088.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-089.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-090.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-091.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-092.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-093.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-094.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-095.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-096.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-097.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-098.jpg Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-099.jpg

Ta-on-Mung-tuyen-Thanh-Duc-Gioan-Phaolo-II-100.jpg

Rate this item
(2 votes)

Latest from VietCatholic Network

Related items