Print this page

Hình Chuyên Đề 186: ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG

Kính gởi quý vị và các bạn những hình ảnh của Chuyên Đề 186: Toạ đàm “ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” do Thầy Giuse Mai Thanh Hoài, Phó ban Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục chủ trì vào chiều ngày 23/11/2013.

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-01.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-02.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-03.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-04.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-05.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-06.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-07.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-08.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-09.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-10.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-11.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-12.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-13.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-14.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-15.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-16.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-17.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-18.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-19.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-20.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-21.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-22.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-23.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-24.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-25.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-26.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-27.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-28.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-29.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-30.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-31.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-32.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-33.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-34.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-35.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-36.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-37.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-38.JPG CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-39.JPG

CD186-Dinh-huongde-thanh-cong-40.JPG

Rate this item
(0 votes)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Related items